ABSOLVENSTKÁ PRAX / RTVS

Pre absolventov stredných a vysokých škôl je možné začať kariéru v RTVS aj účasťou na absolventskej praxi o dĺžke 3 až 6 mesiacov, vo vyštudovanom odbore.

Rozhlas a televízia Slovenska je verejnoprávna, národná, nezávislá, informačná, kultúrna a vzdelávacia inštitúcia, ktorá poskytuje službu verejnosti v oblasti rozhlasového a televízneho vysielania.

Absolventská prax je zabezpečená v spolupráci s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny.

V rokoch 2014 – 2016 sme zabezpečili prax absolventom rôznych študijných odborov. Praktické skúsenosti tak získali absolventi špecializovaní na strih, zvukovú a obrazovú techniku, fotografický dizajn, kulturológiu, hudobnú vedu, ekonomiku a kontroling.

V roku 2017 pokračujeme a opäť radi poskytneme absolventskú prax v Bratislave, v Banskej Bystrici a v Košiciach, podľa potrieb RTVS.

Koho hľadajú:

Absolvent musí spĺňať nasledovné podmienky: 

  • predloží svoj konkrétny projekt, ktorý by chcel v podmienkach RTVS realizovať,
  • alebo sa prihlási žiadosťou na konkrétnu zverejnenú absolventskú pozíciu.
  • je mladší ako 26 rokov a je evidovaný na príslušnom Úrade práce (podľa trvalého bydliska),
  • ukončil príslušným stupňom vzdelania sústavnú prípravu na povolanie v dennej forme štúdia pred menej ako dvomi rokmi,
  • pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie nemal pravidelne platené zamestnanie trvajúce nepretržite 6 a viac mesiacov,
  • počas vykonávania absolventskej praxe uchádzač o zamestnanie – absolvent školy nesmie byť v pracovnoprávnom vzťahu na základe dohody o práci mimo pracovného pomeru.

Pri výbere konkrétnej absolventskej pozície je potrebné spĺňať podmienku absolvovania požadovaného študijného odboru ako posledného v poradí.

Absolventi spĺňajúci zákonom dané požiadavky sa môžu bližšie informovať aj o všetkých zákonom daných podmienkach, vrátane odmeňovania, na príslušnom Úrade práce.


Po absolvovaní praxe absolvent dostane potvrdenie a písomné hodnotenie zo strany RTVS.