TLAČOVÝ HOVORCA / PR MANAGER / Mesto Galanta

Mesto Galanta vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta tlačový hovorca / PR manager mesta Galanta. 

Mesto Galanta sa nachádza v Trnavskom samosprávnom kraji v rovnomennom okrese a leží v strednej časti juhozápadného Slovenska. Mesto je jedným z kultúrnych, správnych a hospodárskych centier podunajského regiónu. 

Koho hľadajú?

Náplň práce kandidáta / kandidátky: 

 • komunikácia s verejnosťou prostredníctvom médií, organizácia tlačových konferencií a brífingov,
 • príprava mediálnych stanovísk Mesta Galanta pre zástupcov médií ( printové, audiovizuálne),
 • príprava tlačových správ, PR článkov,
 • administrácia webovej stránky Mesta Galanta a oficiálneho informačného portálu na sociálnej platforme Facebook. Založenie a správa ďalších sociálnych platforiem TikTok, Instagram,
 • komunikácia s verejnosťou na oficiálnom informačnom portály – sociálnej platforme Facebook a ďalších,
 • spolupráca s jednotlivými oddeleniami, referátmi MsÚ pri budovaní jednotnej mediálnej politiky,
 • spolupráca s redakciou mestského periodika Galantské noviny/Galántai újság,
 • spolupráca na tvorbe masmediálnej politiky, strategickej a krízovej komunikácie Mesta Galanta,
 • vyhodnocovanie monitoringu médií,
 • archivácia mediálnych stanovísk,
 • tvorba pozitívneho Public Relations Mesta Galanta (PR),
 • koordinácia aktivít súvisiacich s vytváraním pozitívneho imidžu Mesta Galanta,
 • plnenie ďalších úloh podľa pokynov nadriadených.

Požiadavky na kandidáta / kandidátku:

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa,
 • minimálne 5 ročná prax v mediálnej oblasti a alebo public relations (PR),
 • predloženie vlastného konceptu rozvoja mediálnej politiky Mesta Galanta vychádzajúc z bežne dostupných informačných zdrojov (max. v rozsahu 3 strán formát A 4),
 • organizačné a komunikatívne zručnosti,
 • znalosť štátneho jazyka,
 • aktívna znalosť maďarského jazyka slovom aj písmom v zmysle zákona 184/1999 Z.z. o používaní jazyka národnostných menšín, pre uchádzača je výraznou výhodou aj ovládanie iného cudzieho jazyka,
 • aktívna práca s PC a inými bežne používanými komunikačnými technológiami,
 • aktívna práca s niektorým z programov na úpravu strihu a ďalšej editácie audiovizuálneho záznamu,
 • vodičský preukaz skupiny B je pre uchádzača výhodou.

Zoznam požadovaných dokladov

 • Žiadosť o zaradenie do výberového konania, motivačný list,
 • doklad o dosiahnutom vzdelaní (osvedčená kópia),
 • štruktúrovaný profesijný životopis,
 • zdokladovanie praxe v rozsahu min. 5 rokov v mediálnej oblasti a alebo PR,
 • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
 • spracovaný koncept rozvoja mediálnej politiky Mesta Galanta v stanovenom rozsahu,
 • súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely výberového konania,
 • čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti.

Typ pracovnej ponuky: TPP
Miesto práce: Galanta
Plat: 1500 – 2000 € / brutto  (odmeňovanie podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)

Termín nástupu: najneskôr od 1.4.2023, prípadne dohodou
Dátum a miesto podania žiadosti: 20.3.2023 
Spôsob vykonania výberového konania: Osobný pohovor pred komisiou vymenovanou primátorom mesta
Kontaktná osoba: Mgr. Monika Mikulová
E-mail: sekretariat(at(at)galanta.sk
Tel. číslo: +421 903 692 375
Webová stránka: https://www.galanta.sk/