REFERENT/KA PRE KOMUNIKÁCIU, VONKAJŠIE VZŤAHY A PROPAGÁCIU / Mesto Piešťany

Hľadáš prácu, ktorá kombinuje tvoje komunikačné zručnosti a vášeň pre propagáciu s príležitosťou pracovať pre dynamické mesto? Potom by si mohol byť tou správnou osobou pre pozíciu referenta pre komunikáciu, vzťahy s verejnosťou a propagáciu v Meste Piešťany!

Mesto Piešťany, zastúpené primátorom Mgr. Petrom Jančovičom, PhD. v súlade s § 6 ods.1 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov  informuje o voľnom pracovnom mieste  a vypisuje pohovor na pracovné miesto referent pre  komunikáciu, vonkajšie vzťahy a propagáciu.

Koho hľadajú?

Náplň práce kandidáta / kandidátky: 

 • Organizuje a pripravuje informácie z oblasti činnosti orgánov mesta pre domácich a zahraničných novinárov.
 • Organizuje tlačové konferencie a vypracúva tlačové správy z oblasti činnosti samosprávy.
 • Vydáva stanoviská Kancelárie vedenia mesta.
 • Zabezpečuje komunikáciu s verejnosťou, s partnerskými mestami, s obchodnými partnermi.
 • Informuje občanov mesta prostredníctvom mestskej tlače a ostatných informačných prostriedkov.
 • Zabezpečuje prenos informácií za mesto do združení, regiónov, štátnych orgánov a k zahraničným partnerom.
 • Zabezpečuje monitoring médií, sleduje masmédiá a tlač so zameraním na komunálnu politiku a problémy samosprávy, získava a analyzuje medializované informácie.
 • Pripravuje podklady a zabezpečuje realizáciu vydávania propagačných a informačných materiálov mesta a usmerňuje ich použitie.
 • Zodpovedá za koordináciu a propagáciu kultúrnych aktivít v súčinnosti s organizáciami mesta (MsK, MsKS).
 • Zabezpečuje obsahovú koordináciu a editovanie Facebooku mesta.
 • Koordinuje spracovanie informácií s cieľom propagácie činnosti jednotlivých organizačných zložiek MsÚ, mestských organizácií a spoločností na webovej stránke mesta Piešťany.
 • Zabezpečuje propagačné predmety.
 • Organizuje činnosti v rámci družobných aktivít v súčinnosti s Odborom školstva, kultúry a športu.
 • Zabezpečuje fotodokumentáciu mestských akcií, ich úpravu a archiváciu a aktuálne zaraďovanie na webovú stránku mesta, vrátane doručenia fotodokumentácie jednotlivým žiadateľom.
 • Zodpovedá za zverejňovanie inzercií a ponúk mesta do médií.
 • Spracováva odpovede na podnety zo stránky Odkaz pre starostu www.odkazprestarostu.sk
 • Spolupracuje s mestskými kultúrnymi a spoločenskými organizáciami, súkromnými iniciatívami, záujmovými združeniami a inými inštitúciami na území mesta zaoberajúcimi sa kultúrou a spoločenskými podujatiami.
 • Zabezpečuje archiváciu kroniky mesta a prístup k nahliadnutiu do kroniky v zmysle schváleného Štatútu kroniky mesta, ako aj jej zverejnenia v elektronickej podobe.
 • Spolupracuje na komunikačnej stratégii mesta.
 • Zabezpečuje prípravu, tvorbu, vydávanie, distribúciu a archiváciu miestneho periodika.   Radnica informuje, zodpovedá za jeho jazykovú a odbornú úroveň. Zabezpečuje jeho zverejnenie na webovej stránke mesta v súčinnosti s Odborom organizačným a informatiky.
 • Vedie agendu spisov, ktoré sú mu pridelené na vybavenie a zabezpečuje nakladanie s nimi v zmysle registratúrneho poriadku.
 • Vykonáva ďalšie činnosti a plní úlohy podľa príkazov alebo pokynov priameho nadriadeného, prednostu alebo  primátora,  ak sú vydané v súlade s právnymi predpismi.

Podmienky účasti:

 • Stredoškolské vzdelanie,
 • odborná prax v administratíve a v samospráve minimálne 2 roky,
 • práca s PC ( Microsoft Word, Excel, Outlook),
 • znalosť Excelu – pokročilý,
 • bezúhonnosť,
 • vysoké pracovné nasadenie,
 • samostatnosť,
 • zodpovednosť.

Čo ponúkajú?

 • Polročné a koncoročné odmeny,
 • odmeny za prácu vykonanú nad rámec požadovaných činností,
 • odmeny pri pracovných a životných jubileách, pri narodení dieťaťa,
 • týždeň dovolenky naviac,
 • možnosť využívania posilňovne, priznanie osobného príplatku, odborné vzdelávanie, príspevok zamestnávateľa na DDP, príspevok na rekreáciu.

Typ pracovnej ponuky: TPP
Miesto práce: Piešťany
Plat: Funkčný plat na uvedenej pozícii je stanovený na základe zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov vo verejnom záujme vo výške min. 961,00 €  v závislosti od započítanej praxe, k platu sa pripočíta osobný príplatok.

Deadline na prejavenie záujmu: 17.3.2023 13:00
Kontakt: RNDr. Denisa Bartošová
Tel. číslo: 033/7765313

Webová stránka: https://www.piestany.sk/

Viac informácií o ponuke a podaní prihlášky nájdete na: https://www.piestany.sk/mesto/uradna-tabula/