PR A MARKETING MANAŽÉR / Fakulta sociálnych vied UCM v Trnave

Dekan Fakulty sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, so sídlom Nám. J. Herdu č. 2, 917 01 Trnava, identifikačné číslo 36 078 913, podáva informáciu o  voľnom pracovnom mieste na pozíciu PR a marketing manažér.

Koho hľadajú?

Náplň práce kandidáta / kandidátky: 

 • Práca v programoch ADOBE,
 • návrhy na dizajn rôznych grafických produktov podľa zadania pre sociálne siete – post, stories, reklama a propagačné materiály – leták, plagát, brožúra, inzerát a pod.,
 • pripravuje produkty na ďalšie použitie na web, sociálne médiá a pre tlač,
 • zameriava sa na sociálne siete, webový dizajn a dizajn tlačovín FSV UCM,
 • organizačné zabezpečenie prezentácie  FSV UCM  na  prezentačných akciách výstavách,  veľtrhoch a významných  spoločenských  podujatiach,
 • zabezpečenie interného PR.

Kvalifikačné predpoklady a kritériá:

 • Absolvent min. 2. stupňa vysokoškolského vzdelania, študijný odbor mediálne a komunikačné štúdie výhodou,
 • skúsenosti v oblasti PR, príp. médií, so správou sociálnych sietí,
 • skúsenosti s prácou a editáciou videí alebo úpravou fotiek výhodou,
 • dobrá znalosť slovenského jazyka slovom aj písmom,
 • znalosť anglického jazyka výhodou,
 • prax na pozícii/v prostredí akademickej inštitúcie výhodou,
 • komunikatívnosť, zodpovednosť, organizačné schopnosti, iniciatívnosť, flexibilita,
 • možný čiastočný výkon práce z domu (home office).


Miesto práce: Fakulta sociálnych vied UCM v Trnave, Bučianska ul. 4/A, Trnava
Termín nástupu: dohodou
Termín výberového konania: presný termín a miesto konania bude uchádzačom oznámený písomne, príp. elektronicky)
Platové podmienky: 

Podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (minimálna zložka mzdy od 1300,00 Eur).

Výberové konanie sa uskutoční pred výberovou komisiou, ktorá zhodnotí priebeh výberového konania a stanoví poradie uchádzačov. Kritériom na zostavenie poradia uchádzačov bude posúdenie odbornosti, požadovaných znalostí, osobných predpokladov a zručností pre výkon zamestnania a doterajších pracovných skúseností.

Uchádzač musí spĺňať predpoklady pre výkon práce vo verejnom záujme v zmysle § 3 ods. 1 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, konkrétne musí mať úplnú spôsobilosť na právne úkony, musí byť bezúhonný a musí spĺňať stanovené kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady.

Prihlášku do výberového konania s prílohami:

– motivačný list,
– profesijný životopis,
– overené kópie dokladov o vzdelaní,
– koncept možnej prezentácie aktivít fakulty,
– súhlas so spracovaním osobných údajov/www.ucm.sk, sekcia „výberové konania“/

Posielajte do 18.05.2023 na adresu:                       

Fakulta sociálnych vied UCM v Trnave
dekanát
Bučianska ul. 4/A
917 01  Trnava