ODBOR KOMUNIKÁCIE / Kancelária prezidenta SR

Kancelária prezidenta Slovenskej republiky vyhlasuje ďalší ročník študentských stáží pre akademický rok 2022/2023, určených pre študentov II. a III. stupňa vysokoškolského štúdia.

Kancelária prezidenta Slovenskej republiky je právnickou osobou, ktorá zabezpečuje veci spojené s výkonom funkcie prezidenta vyplývajúce z Ústavy Slovenskej republiky, ústavných zákonov a z iných všeobecne záväzných právnych predpisov a s politickou a verejnou činnosťou prezidenta Slovenskej republiky.

Koho hľadajú?

Ak sa chcete stať súčasťou tímu Prezidentského paláca, oboznámiť sa s činnosťou kancelárie a prácou hlavy štátu, prihláste sa na stáž na:

Odbor Komunikácie

 • Zabezpečuje činnosti kancelárie v mediálnej oblasti a v oblasti styku s verejnosťou,
 • spracúva masmediálnu politiku vo vzťahu k prezidentke Slovenskej republiky a kancelárii a koordinuje výstupy vo vzťahu k verejnosti a k orgánom verejnej správy,
 • informuje verejnosť prostredníctvom masmédií a internetu o výkone funkcie prezidentky Slovenskej republiky,
 • vytvára mediálne výstupy, audiovizuálne produkcie, postprodukciu, spravuje sociálne siete a komunikuje s domácimi a zahraničnými médiami.

Požiadavky na kandidáta / kandidátku: 

 • Ukončený I. stupeň vysokoškolského vzdelania,
 • znalosť anglického jazyka minimálne na úrovni B2,
 • používanie MS Office na užívateľskej úrovni,
 • stážou nevzniká pracovno-právny vzťah a nevzniká pri nej nárok na mzdu,
 • stážou nevzniká nárok na sociálne a zdravotné poistenie,
 • náklady spojené so stážou (doprava, pobyt, strava a pod.) si stážista hradí sám,
 • s vybranými stážistkami a stážistami je možné po absolvovaní stáže v trvaní min. 2 mesiacov uzatvoriť dohodu o brigádnickej práci študenta alebo prihlásiť sa na absolventskú prax, po splnení podmienok stanovených zákonom.

Ako sa prihlásiť?

Do 11. decembra 2022 pošlite stručný e-mail na adresu informacie(at)prezident.gov.sk, do predmetu uveď „STÁŽ_Meno a Priezvisko“ a prilož:

 • vyplnený osobný dotazník,
 • štruktúrovaný životopis v slovenskom jazyku,
 • motivačný list v slovenskom jazyku max. 1 A4, kde popíšete Vaše doterajšie aktivity, motiváciu vykonať stáž v kancelárii a čo od stáže očakávate,
 • potvrdenie o štúdiu na vysokej škole,
 • nezabudnite v dotazníku uviesť aj Váš preferovaný odbor a termín stáže, ktorý uprednostňujete. Stáž Vám môže byť ponúknutá aj na inom ako Vami preferovanom odbore.

Typ pracovnej ponuky: stáž
Miesto práce: Bratislava
Deadline na prihlásenie: 11. december 2022
E-mail: informacie(at)prezident.gov.sk  

Viac informácií o ponuke nájdete na: https://www.prezident.sk/page/vyberove-konania/.